Bible Names N-Z : Ziha


Ziha in Wikipedia Ziha, brightness; whiteness; drought[62]