Bible Names N-Z : Shobach


Shobach in Wikipedia Shobach, your bonds; your chains[1]