The Khabur River

The Khabur River hero image

Map of the Khabur River