Ancient Greek Infantry Divisions

Wikipedia: Ekdromoi, Hoplite, Peltast, Pezhetairoi, Prodromoi, Thorakites, Thureophoroi. [Weapons and Warfare]

Read More