Ruth 4:20

And Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,