Bilgah

1. 1 Chronicles 24:14.

2. Nehemiah 12:5; Nehemiah 12:18; Nehemiah 10:8.