Archevites

Men of Erech, transplanted to Samaria (Ezra 4:9).