Alammelech

("king's oak".) A place in Asher's territory (Joshua 19:26).