Ahasai

(1 Chronicles 9:12 JAHZERAH.) Nehemiah 11:13.