Zaza

plenty, a descendant of Judah (1 Chr. 2:33).