Shocho

(2 Chr. 28:18) = Shochoh (1 Sam. 17:1) = Shoco (2 Chr. 11:7).
See SOCOH T0003468.