Shavsha

("Seraiah," 2 Sam. 8:17; "Shisha," 1 Kings 4:3), one of David's
secretaries (1 Chr. 18:16).