Antothite

an inhabitant of Anathoth, found only in 1 Chr. 11:28; 12:3. In
2 Sam. 23:27 it is Anethothite; in 1 Chr. 27:12, Anetothite.
(R.V., "Anathothite.")