Bible Names N-Z : Zattu


Zattu in Wikipedia Zattu, [uncertain derivation]; olive tree[62]