Bible Names N-Z : Shephatiah


Shephatiah in Wikipedia Shephatiah was the son of David and Abital, David's fifth son, according to II Samuel 3:4.