Naphtali, Mount

the mountainous district of Naphtali (Josh. 20:7).